Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted byrtmnannagretmpakompabiempata
I myślę, że można płakać ze smutku, że róża ma kolce, ale można również płakać z radości,
że kolce mają róże. Kolce mają róże. To jest ważniejsze. To jest znacznie ważniejsze.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl